M. Fatih Çıtlak Beyaz Mercan Siyah İnci Kitap Tanıtımı

tarafından
358
M. Fatih Çıtlak Beyaz Mercan Siyah İnci Kitap Tanıtımı

Hadsiz Hudutsuz Ummanlar İçre

Beyaz Mercan Siyah İnci

BEYAZ MERCAN SIYAH INCI

 

Seyyid Seyfullah Hazretleri “bu aşk bir bahr-i ummandır / buna hadd ü kenar olmaz” buyuruyor nutk-ı şerifinde… Derya uçsuz bucaksız olunca, ondan cevher toplamak da apayrı bir hüner olmalı; âşıklara ve Yûnus’lara yaraşır bir kabiliyet…  Onlar hem küçük hem büyük âlemi aşk ile kâim göreli, devran döndükte “bugün aşk bahrinin gavvası oldum / gevherler bulmuşum umman içinde” demeye elyaktır. İşte aşk erlerinin o denize dalıp çıkardıkları inci mercan mesabesindeki şaheserlerden günümüze hikmetler ve beyitler taşıyan bir kitap var elimizde: Beyaz Mercan Siyah İnci.

Bir süreden beri –sanırım iki yıla yaklaştı- Moral FM’de ‘Mesnevî ve Hikmet’ programıyla dinleyicileriyle buluşan M. Fatih Çıtlak, bu eserinde büyük ölçüde radio konuşmalarından bir seçki hazırlamış. Muhabbet ve hikmet âşığı bütün mahfeller tarafından günümüze kadar okunan Hazret-i Pîr Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’nin Mesnevî-i Mânevî’si ile Hazret-i Pîr Tâcüddîn ibn-i Atâullah İskenderî eş-Şâzelî’nin Hikem-i Atâiyye’sinden dercedilmiş sohbetlerden oluşan bu çalışmada, müellifin bugünün insanının ihtiyaç duyduğu, hasret kaldığı hikmet ve muhabbetleri; müşkül çözücü nadide sözleri, sohbet havasına büründürerek mütalaa ve mülahaza imkânlarımıza sunduğunu görüyoruz.

 

Kerimlerle alışveriş yapmak kolaydır

Mesnevi-i Manevi’ye başlarken her daim hatırladığımız o beyitleri buraya da yazalım ki asla heva ve heveslerinden yazmayan ve şöyle de bir eser kaleme almış olayım diye hareket etmeyen yüce zatların, ilhâmât-ı rabbâniyyenin kokusu buram buram tüten bu eserlerinin şüphesiz bizler için birer ikram olduğunu yeniden idrak edelim. Çünkü onlar kerimlerdir, onların pazarları sadece ve sadece Allah Teâlâ’yladır. Kazanmak için değil kazandırmak için gayret ederler: Tû megû mârâ bedan şeh bâr nîst / bâ kerîmân kârhâ düşvâr nîst. (Bizim için o Hakikat Sultanı’nın yani, Allah Celle Şânühû’nun huzuruna çıkmaya izin yoktur, deme. Kerim olanlarla iş görmek zor değildir. Allah ise ekremü’l­ekremîn’dir.)

Bu ikramdan bu çalışmada payımıza düşen, kıyısız ummanlardan, adı üstünde bir ‘ata’ olan Hikem-i Ataiyye ve manevi bir armağan olan Mesnevi-i Manevi’dir

 

Ey oğul bağlarından kurtul da gel

Mevlâna Hazretleri’nin hayatıyla ve Mesnevî-i Manevî’nin mahiyetinin izahı ile başlayan Beyaz Mercan Siyah İnci’de, hemen ikinci bölümde 19. beytin şerhi yapılıyor. Bu itibarla ilk 18 beytin şerhini müstakilen yapmış ve bu konuda kitabı olan müellif kaldığı yerden devam ederek bu kitabını da 19. beyit ile açmış oluyor.

Ey oğul bağlarından kurtul da gel! Bırak şu dünyaperesetliği artık. Biz sana malını mülkünü at da gel demiyoruz, onlar ecsamı süslemek içindir, kalbini doldurman için değil. Kalbinden at, at ki bir gönle iki sevda sığmaz. Bir kölenin iki efendisi olmaz. Ya bu dünyaya köle olacaksın ya da seni de, bu dünya ve içindekileri ve dışındakileri de halk eden Cenab-ı Hakk’a kul olacaksın.”

Bunun akabinde de Atâullah İskenderî Hazretleri’nin hayatı ve Hikem-i Atâiyye’nin önemine dair bir bölüm geliyor, 1. hikmetin açıklaması yapılıyor. Sonra kitabın seyri, konulara göre hikmetlerin ve Mesnevî beyitlerinin harman edilmesiyle sürüyor.

 

Bu eserleri nasıl anlamalıyız

Biz bugünün anlam ve algı hapsindeyken bu iki şaheserden nasıl istifade edeceğiz? Hele bir de yazarın gayet aşikar olan şu tesbitini okumuşken nasıl bir metod izleyeceğiz? “Şöyle bir bakarsak bugün bu eserleri okumaya herkes teşvik ediyor ancak görülen o ki; anlaşılması için aydınlarımız pek emek sarf etmiyor. Ya popüler zevk ve telaş sâikiyle mânâ ve mefhumlar heder ediliyor yahut klasik sayabileceğimiz bu metinler şerh edilirken, günlük hayatımıza temas etmeyecek şekliyle, uzaktan seyirlik hâlde bırakılıyor.”

İşte elimizdeki çalışma bu sorunun cevabını vermekle kalmıyor, aynı zamanda istifade etmemiz için gerekli gayreti de ortaya koyuyor. Âdeta bu mana cevherlerini avcumuzun içerisine bırakacak denli hayatımızla ilişkili bir şekilde bize yaklaştırıyor.

Bu çalışmada Selefi’yim diyerek Selef’e muhalefet edenlere, tasavvuf erbabıyım diye sazı eline alıp, atıp tutmaktan başka bir icraat yapmayanlara da değiniliyor. Kitapta Suriye’de terör estiren Esed’e de, Mısır’da darbeyle tahtına kurulan Sisi’ye de kavi eleştiriler, göndermeler bulunuyor. Sözde âlimlerden de sözüm ona uzmanlardan da günümüze dair dokundurmalar, okumalar yer alıyor.

 

Geçmişi öğrenip geleceği ihya etmeli

Beyaz Mercan Siyah İnci’deki güzelliklerden bir tanesi, ‘Keşf-i Kadim’ tabirinden hareketle, yeni bir şeyler ortaya koymazdan evvel geçmiş zamanlardaki, hikmet sahibi güzel insanların neler söylediğini anlamanın gerekliliğine vurgu yapılması. Bir diğeri, ‘Tarih Şuuru’ üzerinde ayet-i kerimelerden izahlarla tefekkür edilmesi. Zira “İnsan olana yakışan; bu şuurla geçmişini öğrenip, anını ve geleceğini ihya etmeye çalışmaktır. Ayrıca anlamadan düşünmek, okumadan, öğrenmeden konuşmak sadece bu asrın değil, tüm zamanların hastalığı ve cehalet alâmetidir.”

Kitapta birçok kavramın İslam medeniyeti açısından yeniden tarifinin yapıldığını görüyoruz. Mesela şehadet, vakit, günah, can, dünya, aşk, havf ve reca, gaflet, ilim, şehvet, tevbe, irfan, zulmet, musibet, edep, ölüm, muhip, ibadet ıstılahları bunlardan bazıları…

Kısaca, kitapta hangi bölümlerin bulunduğunu da tadad edeyim: Kişiye açıp okuması gerekirse yırtıp tekrar yazdırması için verilen nefs mektubu, şişeyi çift gören talebenin’ bir’ görücülüğe teşvik edilmesi, vakit amel ilişkisi, dünyanın ancak Hakk’ın nuruyla aydınlanabileceği, kötülük ve nefisten razı olmanın münasebeti, şeyh huzurunda nasıl bir edep takınılması gerektiği, eşkıyaya dua eden vaiz ve Hz. Hamza Efendimiz’in şehadet arzusuyla zırhsız harbe girmesi hikâyeleri vs…

“Lafzı Mevlana’dan zat-ı Mevla’dır garaz.” diyerek, bizi kadim eserlerle buluşturan ve bu vesileyle Mevla Hazretleri’ne yaklaştıran böyle şerhli, açıklamalı eserlerin ziyade olması temennisiyle…